17.08.2012

Pievienojies JA-YE Latvija!

HTML Online Editor Sample

Aicinām Jūs savās skolās īstenot praktiskās Junior Achievement – Young EnterpriseLatvija programmas un mācību metodes, kas tiek piedāvātas 1.-12.klašu skolēniem un kuras vienkārši adaptējamas ikvienā mācību priekšmetā.

Piedāvājums izglītības iestādēm 2012./2013. m.g.

Biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) praktisko mācību programmu īstenošana Latvijas skolās, 21 gada darbības laikā pierādījušas kā vienu no atzītākām un efektīvākām mācību metodēm skolēnu un skolotāju uzņēmējspēju un prasmju attīstīšanā. Visas piedāvātās JAL mācību metodes dod iespēju apgūt Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) mācību priekšmetu programmās iekļautos teorētiskos jautājumus praktiski, tādējādi ļaujot skolēniem saskatīt akadēmisko zināšanu pielietojamību reālajā dzīvē.

Eiropadomes un Eiropas Komisijas būtiskākās politiskās nostādnes, kuras definētas gan Lisabonas stratēģijā, paredz, ka kompetence – uzņēmējspēja ir svarīgs nodarbinātības, konkurētspējas, ekonomikas izaugsmes priekšnoteikums zināšanu sabiedrībā. Tādējādi svarīgi jauniešiem uzņēmējspējas attīstīt jau no mazotnes visos izglītības sistēmas līmeņos, integrējot kā svarīgu mācību sastāvdaļu dažādos mācību priekšmetos.

Dalības maksa JA-YE Latvija programmās 2012./2013. mācību gadam  vidusskolai (t.sk. tām, kurās ir gan pamatskola, gan vidusskola) - LVL 120,00 (bez PVN). Skolas, kuras īsteno tikai pamatskolu programmas - LVL 70,00 (bez PVN), ja sadarbības līgums tiks noslēgts līdz 01.10.2012. pēc norādīta datuma attiecīgi LVL 150,00 un LVL 90,00 (bez PVN). Iespējams maksājumu veikt vairākās daļās!

Aicinām vērsties pie Jūsu skolas absolventiem, novada un pilsētas uzņēmējiem, pašvaldības, skolēnu vecāku padomes aicinot kļūt par Skolas Krustvecāku, jo tādā veidā Skola var ne tikai rast iespēju segt dalības izmaksas, bet arī, piemēram, iegūt sadarbības partneri Ēnu dienai vai citām praktiskās biznesa izglītības programmām. JAL ir biedrība ar sabiedriskā labuma statusu, kas paredz pielietot nodokļu atvieglojumus ziedotājiem.

Norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu, balstoties uz JA-YE Latvija izrakstīto rēķinu. Lai pieteiktu Skolas dalību JA-YE Latvija programmās, aicinām rakstīt JA-YE Latvija izpilddirektoram uz epastu janis@jal.lv, lai vienotos par sadarbības līguma slēgšanu.

*Līguma slēgšanas kārtība: Tiek aizpildīts Sadarbības līgums, tas tiek izdrukāts 2 eksemplāros. Skolas direktors to paraksta un apzīmogo, abi eksemplāri tiek sūtīti uz JAL biroju Rīgā, Audēju ielā 15, LV-1050. Saņemot līgumu JAL tam piešķir Līguma Nr., datumu un to paraksta. Līguma eksemplārs kopā ar rēķinu tiek nosūtīts uz skolas norādīto adresi. Skola apmaksā rēķunu un ir pilntiesīga JAL dalībskola.

Skolu sadarbības līgums

   
Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru