Kļūsti par dalībskolu

JA Latvia piedāvātās mācību metodes dod iespēju apgūt praktiski Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mācību priekšmetu programmās iekļautos teorētiskos jautājumus, ļaujot skolēniem saskatīt akadēmisko zināšanu pielietojamību reālajā dzīvē.

Pievienojies 200 vispārizglītojošajām un profesionālajām izglītības iestādēm Latvijā, kas īsteno praktisko uzņēmējdarbības izglītību, stiprinot skolu jauniešu uzņēmējspējas, sekmējot to līderības attīstību un atklājot izaugsmes potenciālu.

Dalībskolu līgums

Sadarbības līgumi

Līgumu iespējams noslēgt uz vienu vai trim mācību gadiem, šī informācija jāatzīmē līguma 1.1 un 4.1 punktā. (lejupielādēt līguma viedlapu) Piedāvājums dalībskolām pieejams šeit.

Dalībskolu lojalitātes
programma

Skolas, kuras bez pārtraukuma ir bijušas JA Latvia dalībskolas 5 gadus un ilgāk, saņem atlaidi 10% JA Latvia dalībskolu gada maksai.

Svarīgi!

Katru nākamo mācību gadu līgums jāslēdz atkārtoti, izņemot mācību iestādes, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu uz 3 mācību gadiem (atkārtots līgums jāslēdz pēc līgumā norādītā termiņa beigām)!

Līguma slēgšanas kārtība

Aizpildiet atbilstošo Sadarbības līgumu un izdrukājiet to divos eksemplāros

Skolas direktors paraksta un apzīmogo abus eksemplārus

Abus eksemplārus sūtiet pa pastu uz JA Latvia biroju, adrese: Rīgā, Miera iela 36, LV-1001

Saņemot līgumu, JA Latvia tam piešķir Līguma numuru, to paraksta un ievada skolu JA Latvia datubāzē

JA Latvia nosūta dalībskolas līguma eksemplāru kopā ar rēķinu uz skolas norādīto adresi

Skola apmaksā rēķinu un ir pilntiesīga JA Latvia dalībskola

Pēc Sadarbības līguma noslēgšanas un rēķina apmaksas skolotājs vai konsultants gūst piekļuvi JA Latvia sistēmai un var reģistrēties www.jalatvia.lv.

Kāpēc izdevīgi slēgt Sadarbības līgumu uz 3 mācību gadiem?

Nākamajos 2 mācību gados Sadarbības līgums atkārtoti nav jāslēdz

Nemainīga dalības maksa

Dalības maksu veic par katru mācību gadu atsevišķi, saņemot rēķinu jaunā mācību gada sākumā

Laužot līgumu, nav soda sankciju

Skolotāji iesaka


87% skolotāju Eiropā iesaka Junior Achievement mācīšanas metodes saviem kolēģiem. 2/3 skolēnu atzīst, ka Junior Achievement programmas padara skolu daudz interesantāku un iedvesmojošāku – programmas pozitīvi izmaina jauniešu attieksmi pret mācībām, jo uzskatāmi demonstrē saistību starp teoriju un praksi.

Skolas maksa vienam mācību gadam

Līguma slēgšana

līdz 01.11.

pēc 01.11.

Pamatskola

125.00 EUR + PVN

155.00 EUR + PVN

Vidusskola,
profesionālā skola

250.00 EUR + PVN

280.00 EUR + PVN

Ziedojuma līgums/Skolas krustvecāks

JA Latvia aicina ikvienu juridisku vai fizisku personu (pilsētas domi, pašvaldību, Izglītības pārvaldi, uzņēmumu vai JA Latvia programmu absolventu), kam rūp Latvijas tautsaimniecības attīstība, atbalstīt biznesa izglītību Latvijas skolās savu iespēju robežās. Ziedotājs var dot skolām iespēju padziļināti apgūt uzņēmējdarbības un ekonomikas jautājumus.

Kā kļūt par skolas krustvecāku?

Ziedojuma līgums. Līgumu iespējams iegūt pēc pieprasījuma, sazinoties ar JA Latvia e-pastā jal@jal.lv

Aizpildiet Ziedojuma līgumu divos eksemplāros, līgumā norādot skolas nosaukumu, kuru vēlaties atbalstīt

Abus līguma eksemplārus sūtiet uz JA Latvia biroju, tā adrese - Miera iela 36, Rīga, LV-1001 (ar norādi JA Latvia)

JA Latvia apstiprinātu Ziedojuma līguma eksemplāru saņemiet uz Jums norādīto pasta adresi/JA Latvia noslēdz līgumu ar Ziedojuma līgumā norādīto mācību iestādi

Veiciet ziedojumu, maksājuma uzdevumā norādot JA Latvia piešķirto Līguma numuru/Ziedojuma līgumā norādītā mācību iestāde oficiāli kļūst par JA Latvia dalībskolu

Aiva Vīksna

Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente, izdevniecības "Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore

„Atbalstīt skolas – tā jau ir vairāku gadu apzināta rīcība. Gan es personīgi, gan mana ģimene, gan mans uzņēmums "Lietišķās informācijas dienests" to dara ilglaicīgi, jo mēs esam par to, lai Latvijā būtu vairāk uzņēmīgu cilvēku. Esmu atbalstījusi personīgi arī savas dzimtās pilsētas Gulbenes novada valsts ģimnāziju. Es domāju, ka mums ikkatram, kuram ir iespēja, vajadzētu atbalstīt savu dzimto skolu, sava novada jauno paaudzi, dodot viņiem makšķeri. Mēs nevaram stāvēt malā un vienaldzīgi noskatīties, kā talantīgākie aizplūst prom no mūsu dzimtajām mājām, radot darba vietas svešā zemē.”

JA Latvia dalībskolas